logo

Inloggen leden NFP

BETALINGSVOORWAARDEN VAKINHOUDELIJKE BIJEENKOMSTEN


INSCHRIJVING

  • De inschrijvingen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
  • Inschrijvingen boven een gesteld maximum worden op verzoek geregistreerd op een wachtlijst.
  • Voor betaling van de deelname krijgt u een factuur toegestuurd.
  • De ingeschrevenen op een wachtlijst zullen in volgorde van binnenkomst van de inschrijving worden benaderd als een definitief ingeschrevene zich moet terugtrekken voor deelname aan de betreffende bijeenkomst.
  • Bij een gering aantal inschrijvingen kan de bijeenkomst geannuleerd worden. Degenen die zich hebben ingeschreven voor een cursus die geannuleerd moet worden, ontvangen hierover uiterlijk twee wekenvoor de bijeenkomst bericht.
  • Gedurende 7 dagen na het digitaal aanmelden voor een vakinhoudelijke bijeenkomst (scholing, training, congres, symposium of lezing) heeft de deelnemer het recht de aanmelding zonder opgave van reden af te melden.


BETALINGSVOORWAARDEN EN –PROCEDURE


Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk binnen 30 dagen na dagtekening van de nota te zijn voldaan.


AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN


Met de schriftelijke aanmelding heeft u zich definitief ingeschreven voor deelname aan de bijeenkomst waarvoor u zich heeft opgegeven. Als een deelnemer door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk (kan ook per e-mail bericht) kenbaar te worden gemaakt bij het KNGF. Bij afmelding is de volgende regeling van toepassing:

  • Als u zich meer dan 21 dagen voor de bijeenkomst afmeldt, wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij afmelding binnen 21 dagen voor aanvang van een bijeenkomst, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.


DISCLAIMER

Het KNGF spant zich ervoor in dat inhoud en organisatie van de cursus zo goed mogelijk worden verzorgd. Zij is echter niet aansprakelijk voor desondanks opgetreden onvolkomenheden of onjuistheden in de inhoud en uitvoering van de cursus. Zij is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of niet geheel doorgaan van de cursus.


KNGF Klachtenregeling Scholing (PDF)

Vind psychosomatisch fysiotherapeut

Wat is PSF?