logo

Inloggen leden NFP

Voorwoord

Met gepaste trots presenteer ik u het nieuwe Beroepscompetentieprofiel van de psychosomatisch fysiotherapeut.
Psychosomatische fysiotherapie is een vak in beweging. In de afgelopen 25 jaar zijn er vele ontwikkelingen geweest die bijgedragen hebben aan het volwassen worden van de psychosomatische fysiotherapie.
Belangrijke stappen die ik hier wil noemen zijn de domeinomschrijving psychosomatische fysiotherapie en het Beroepscompetentieprofi el psychosomatische fysiotherapie. Beide documenten zijn ontwikkeld in 2005 en hebben er toe bijgedragen dat we erkenning hebben gekregen van het KNGF, de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeraars. Dit doordat we in heldere taal beschreven hebben wat ons domein is en over welke competenties we beschikken.

Dat ons vak in beweging is heeft er toe geleid dat het Beroeps- competentieprofiel toe was aan een “upgrade”. De wereld om ons heen verandert. Daarin willen we als vereniging een proactieve houding innemen. Naast de, in het profi el van 2005, omschreven specialistenrol is het belangrijk dat de psychosomatisch fysiotherapeut zich kan begeven in andere rollen waarin hij thuis hoort. Te denken valt aan de rol van adviseur, innovator of professioneel leider. Deze rollen zijn toegevoegd aan het nieuwe Beroepscompetentieprofiel.

De psychosomatisch fysiotherapeut gaat en staat voor kwaliteit. We zijn gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven en dit doen we door kwalitatief goede zorg aan te bieden. Open en eerlijk refl ecteren op het eigen handelen is daar de basis van. Daarnaast is het belangrijk om met de best mogelijke evidentie, de best mogelijke behandeling bij de specifi eke hulpvraag van de persoon in de behandelkamer aan te bieden. De psychosomatische fysiotherapie beschikt nog over weinig wetenschappelijke evidentie. Dit betekent dat de psychosomatisch fysiotherapeut in staat moet zijn om de evidentie uit aanpalende domeinen te kunnen invoegen in de behandeling. Hiertoe is kennis en kunde nodig die in dit Beroepscompetentieprofi el benoemd is. Zonder daarbij de ander uit het oog te verliezen. Een
voortdurend afstemmen op de ander is van essentieel belang. Het contact met de ander is dusdanig belangrijk dat in dit Beroepscompetentieprofi el hier een aparte paragraaf aan besteed is.

De psychosomatische hulpverlening is sterk aan het opkomen. Steeds meer wordt inzichtelijk wat de effecten van stress zijn op de gezondheid. Steeds vaker wordt er gekeken naar de gevolgen van een ziekte of aandoening op de kwaliteit van leven. De psychosomatisch fysiotherapeut van nu en in de toekomst kan voor de cliënt een essentiële bijdrage leveren aan het weer verkrijgen van een kwalitatief prettig leven.

Ik wil iedereen bedanken die zijn bijdrage geleverd heeft aan het schrijven van het Beroepscompetentieprofiel van de psychosomatisch fysiotherapeut. Zonder hun inspanning was het niet gelukt om dit document op deze wijze tot stand te laten komen.

Nathalie Mulders
Voorzitter NFP.

Vind psychosomatisch fysiotherapeut

Wat is PSF?